Pages Navigation Menu

Galeria Młodych – zapisy!

Galeria Młodych – zapisy!

Harmonogram zajęć – tu!

Zapisy krok po kroku.

  1. Osoba pełnoletnia samodzielnie zgłasza chęć udziału w zajęciach poprzez wypełnienia załącznika nr 1 – deklaracji udziału dla osób pełnoletnich.
  2. Opiekun osoby niepełnoletniej (powyżej 13 roku życia – musi mieć ukończone 13 lat) wypełnia deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 2.
  3. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć u koordynatora projektu w Willi Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora: m.gozdzikowksa@centrumkultury.eu (zdjęcia lub skany wypełnionych i podpisanych deklaracji).

Załącznik 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA PEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.: 

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin):
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału zawartymi w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję się ich przestrzegać. Zgodnie z pkt. 3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki moich danych osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………………………..

czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.:

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Matka/Ojciec:
Matka:
nr tel.:
@-mail:

Ojciec:
nr tel.:
@-mail:

lub
Imię Nazwisko opiekuna prawnego
nr tel.:
@-mail:

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin)
…………………………………………………………….…

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach Galerii Młodych. Zasady te zawarte są w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję swoje dziecko do ich przestrzegania. Zgodnie z pkt. §3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki danych osobowych dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć dziecka na na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………      …………………………………………………………………..
czytelny podpis uczestnika                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do pobrania:
Regulamin2 2