Pages Navigation Menu

Rondo Ady

Rondo Ady

Z inicjatywy wychowanków i przyjaciół prof. Wacławy Ady Obłękowskiej 27 września odsłonięte zostało rondo jej imienia zlokalizowane przy ul. Radońskiej. Z tej okazji warto przypomnieć życie i dokonania tej niezwykle zasłużonej dla grodziskiej społeczności osoby –  znanego i cenionego pedagoga, wychowawczyni wielu pokoleń nauczycieli, ppor. Armii Krajowej, Honorowej Obywatelki Grodziska Maz.

 

Wacława Ada Obłękowska
1920-2015

Urodziła się w Radoniach. Naukę rozpoczęła w wiejskiej szkole na Starem (ob. Adamowizna), by następnie dołączyć do grona uczniów Szkoły Podst. Nr 1 w Grodzisku Maz. Tutaj także jako absolwentka Liceum Ogólnokształcącego otrzymała świadectwo dojrzałości. Dalszą edukację i plany związane z podjęciem studiów pokrzyżowała wojna. W okresie okupacji działała w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w szeregach Armii Krajowej (pod ps. Hela). W latach 1942-1945 prowadziła tajne nauczanie w szkole na Starem. Po ustaniu działań wojennych ukończyła Państwowy Kurs Nauczycielski w Grodzisku Maz., znajdując zatrudnienie w miejscowym inspektoracie oświaty, skąd przeniosła się do Szkoły Podstawowej Nr 2, obejmując etat nauczycielki. W 1950 r. podjęła pracę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Grodzisku Maz., popartą studiami na Uniwersytecie Warszawskim. W murach tej zasłużonej dla kształcenia kadry nauczycielskiej placówki (istniejącej w latach 1945-1968 w budynku d. zakładu leczniczego przy ul. Kilińskiego) wykładała psychologię, pedagogikę, metodykę nauczania oraz kierowała praktykami pedagogicznymi. Następnie była kierownikiem praktyk w Studium Nauczycielskim w Grodzisku Maz. i w Pszczelinie, angażując się w działalność ZNP, a także pełniąc mandat radnej Miejskiej Rady Narodowej, w której przewodniczyła Komisji Oświaty i Wychowania. Oddana pracy na rzecz oświaty nie zaniedbywała spraw społecznych, zabiegając o gazyfikację ulic czy utwardzenie nawierzchni targowiska. Z jej inicjatywy powstała tablica upamiętniająca nauczycieli z terenu powiatu grodziskiego, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej (znajdującej się u zbiegu ul Kościuszki i Zondka). Za swoje zasługi została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wacława Ada Obłękowska zmarła 20 marca 2015 r. i spoczęła na grodziskim cmentarzu parafialnym. Na wieczny spoczynek odprowadzały ją wówczas rzesze wdzięcznych wychowanków.

27

Nauczyciele Szkoły Podst. nr 1 (tzw. szkoły ćwiczeń) z wychowankami. Prof. Obłękowska siedzi druga od prawej. Fot. z archiwum SP nr 1.